hanviskie

Welkom op mijn blog! Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, June 26, 2017

Bevers, Aquafarm en het Groeske

In buurtpark het Groeske is een kindermoestuin aangelegd.


Met het Bestuur van Waterschap Rivierenland brengen we vrijdag 30 juni een bezoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen voor een presentatie van Aquafarm. Een nieuwe manier van waterzuiveren met inzet van flora en fauna. Zo worden gifstoffen verwijderd en hoogwaardige grondstoffen geproduceerd. Voorafgaand aan het bezoek in Nijmegen bezoeken we de Bemmelse waard en krijgen uitleg over de gevolgen van de groeiende beverpopulatie. Na het bezoek aan de Radboud Universiteit bezoeken we Groesbeek voor een praktijkvoorbeeld van klimaatadaptatie in het centrumplan, buurtpark het Groeske en aan het Horst.

Sunday, June 25, 2017

Ander maaibeheer langs EVZ voor meer boerenlandvogels

Door het maaien van de EVZ blijven er geen schuilplekjes meer over voor boerenlandvogels
 
In het poldergebied tussen Almkerk en Sleeuwijk wordt door Brabants Landschap het Europese project Partridge uitgevoerd. Daarmee wil ze de teloorgang van boerenlandvogels, zoals patrijzen, tot staan brengen en liefst nog weer laten groeien. Inmiddels hebben ze op ruim 7% van het agrarisch oppervlak van het projectgebied van bijna 600ha afspraken gemaakt met grondeigenaren over aangepast beheer ten gunste van boerenlandvogels, zo vertelde projectleider Jochem Sloothaak.
.
Maar hij ziet ook dat juist in deze tijd de slootkanten en zelfs de zone langs de EVZ gemaaid zijn door het Waterschap (zie foto), terwijl bij de boeren nog dekking en voedsel beschikbaar is. Dat maaien is erg schadelijk voor de biodiversiteit die zij juist proberen te stimuleren en lastig uit te leggen aan alle betrokkenen. Liefst wil Jochem Sloothaak binnen het projectgebied Oude Doorn afspraken maken met Waterschap Rivierenland. Stukken later maaien en stukken überhaupt niet maaien is erg belangrijk voor schuilplaatsen en voedsel voor jonge boerlandvogels en overwintering van insecten en vlinders. Van meerjarig gras maken bijvoorbeeld patrijzen en roodborsttapuit gebruik om te broeden. De wens van Jochem Sloothaak is dan ook het aanpassen van het maaibeheer: "Het is een ambitieus project, dus we hebben naast de boeren, de vogelaars, de jagers en omwonenden ook het Waterschap nodig".

Saturday, June 24, 2017

Op de rommelmarkt..........

Het krantenartikel uit 1993

De rommelmarkt in Nieuwendijk stuitte ik op een vergeeld krantenartikel uit 1993 over fort Bakkerskil. Over de tijd dat het fort gebruikt werd als opleidingscentrum voor geheim agenten. In de media regelmatig aangeduid met Gladio. Tijdens rondleidingen op Fort Altena wordt het verhaal regelmatig verteld, ook sprak ik weleens met een voormalig medewerker van die organisatie. De tekst van het krantenartikel uit 1993, het werd gepubliceerd in het AD,  kende ik wel, maar het krantenknipsel uiteraard niet. Het zat geplakt in een houten fotolijstje, waarop alleen de foto van het fort zichtbaar was.

Friday, June 23, 2017

Scherp aan de wind zeilen

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

Tijdens de AB vergadering stond deze keer als enig bespreekstuk de Voorjaarsnota op de agenda. Gezien de uitdagingen waar we als Waterschap Rivierenland voor staan, kunnen we niet anders dan 'scherp aan de wind zeilen' om onze financiën op orde te houden en de tarieven niet meer te laten stijgen dan afgesproken in ons coalitieakkoord. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 in de commissie middelen had het CDA dan ook haar zorgen geuit over mogelijke loonstijgingen (onze minister van financiën de heer Dijsselbloem pleit voor deze loonstijgingen al diverse keren in het openbaar) en de stijgende schuldpositie van het WSRL (van 292% in 2017 naar 313% in 2020). Daarnaast bestaan er bij onze fractie zorgen over de strategische personeelsplanning. Er is binnen WSRL sprake van grote werkdruk en ziekteverzuim, die beiden mogelijkerwijs toenemen bij het aangaan van belangrijke opgaven als waterveiligheid (HWBP, IVAV), klimaatadaptatie, circulaire economie, innovatie, burgerparticipatie, omgevingswet en waterkwaliteit. Dit stelt hoge eisen aan ons personeel. En dat gerelateerd aan mogelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (krimpend aanbod van beschikbaar personeel op de bouwmarkt), tegenvallende aanbestedingsresultaten (hogere inschrijvingen irt begrote bedragen, of aanbestedingen die mislukken omdat er geen interesse is binnen de bouwsector voor de mogelijke opdracht) en een renteontwikkeling op de buitenlandse markt. Kortom het CDA had zorgen, heeft zorgen.

Ondanks die zorgen heeft het CDA ingestemd met de Voorjaarsnota na de toezegging van ons college van dijkgraaf en heemraden dat zij de ontwikkelingen nauwlettend volgt en indien nodig in overleg treedt met ons AB over welke keuzes nodig zijn om de financiën op orde te houden. Of dat we mogelijk onze ambities bij moeten stellen. Verder wordt bij de begroting in het najaar duidelijk wat bijvoorbeeld extra personeel, extra parkeerruimte en kantoorruimte aan meerkosten betekent. 

Wednesday, June 21, 2017

Mooi eerbetoon aan Huib den Tuinder

Jo den Tuinder leest de tekst over haar man in het Biesboschmuseum, ze staat met haar rug naar een foto van Huib den Tuiner


Huib den Tuinder begon in 1957 met zijn Biesboschverzameling en maakte het tot zijn levenswerk. Tot aan zijn overlijden in 2001 bleef hij verzamelen. In 1984 opende het eerste Biesboschmuseum; in 1994 gevolgd door het museum aan de Hilweg. In 2014/2015 werd het museum verbouwd en uitgebreid. In het nieuw ingerichte museum werd tevens een bibliotheek ingericht met de verzameling van Huib den Tuinder. Vrijdag werd deze officieel gedoopt tot de Huib den Tuinder bibliotheek. In de bibliotheek een mooie foto van Huib den Tuinder en een beschrijving van zijn leven. Langs de wanden enkele uitspraken van Den Tuinder uit interviews over zijn grote wens om een Biesboschmuseum in te richten. Ze vormen samen een mooi eerbetoon voor Huib den Tuinder die met zijn verzameling aan de wieg stond van het Biesboschmuseum.

Tuesday, June 20, 2017

Drugsdumpingen bij Waterschap Rivierenland


Het afval werd met een kraan van Waterschap Rivierenland afgevoerd en zo'n kraan is toch niet gratis?

In de eerste vijf maanden van 2017 heeft Waterschap Rivierenland  negen drugsdumpingen geregistreerd. In 2016 waren dat er over het gehele jaar 13. Dat schrijft zij ter beantwoording van vragen van het CDA van 15 mei jl. naar aanleiding van een drugsdumping op 23 april in Hank.

Door adequaat handelen hebben de dumpingen in het gebied van Waterschap Rivierenland in 2017 nog niet tot ernstige verontreinigingen van het oppervlaktewater geleid. Goed om te lezen dat de buitendienstmedewerkers erg alert zijn op verdachte omstandigheden en deze ook melden aan het bevoegd gezag.

Het afval van 23 april in Hank werd afgevoerd op kosten van de gemeente Werkendam.  Het Waterschap heeft voor de dumping in Hank zelf nauwelijks kosten gemaakt, afgezien van de inzet van personeel en een kraan, zo schrijft zij in de beantwoording. Dat antwoord vind ik persoonlijk misleidend, want het personeel is gewoon betaald en voor de inzet van de kraan zijn toch ook kosten gemaakt. Juist door te schrijven dat geen kosten zijn gemaakt, wordt mijns inziens het probleem gebagatelliseerd. Als overheid moeten we juist meer werk maken van de bestrijding van drugscriminaliteit, daarvoor is het inzichtelijk maken van de kosten die gepaard gaan met drugscriminiliteit  noodzakelijk.


Ook CDA Werkendam deed al navraag over de drugsdumpingen. CDA kamerleden Jaco Geurts en Madeleine van Toorenburg stelden in de kamer eerder al vragen over gevolgen voor de waterkwaliteit door drugsdumpingen.

 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z07196&did=2017D15299


Monday, June 19, 2017

Werkendam miljoen rijker door niet gevonden explosievenHet baggeren van de Killen in 2013

ln 2013 en 2014 heeft de gemeente Werkendam in opdracht van Waterschap Rivierenland enkele Killen in de gemeenten laten baggeren. Uit vooronderzoek bleek dat er een grote kans was op het aantreffen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Werkendam heeft hiervoor een subsidie ontvangen van het Ministerie van BZK. Deze subsidie is gebaseerd op een schatting van de kosten en is aan de gemeente uitgekeerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Na afloop van de werkzaamheden bleek voor het opsporen en detecteren van conventionele explosieven in de Killen veel minder geld benodigd dan vooraf ingeschat. Van het totale subsidiebedrag is een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro niet uitgegeven

Voorgesteld wordt een bedrag van 150.000 euro te reserveren voor het verrichten van een vooronderzoek naar conventionele explosieven, het vervangen van een brug, opknappen van gemeentelijke wegen en het opstellen van een bommenkaart, waar conventionele explosieven zich bevinden in de bodem. Voorgesteld wordt voor het bedrag van 150.000 euro een nieuwe reserye te vormen.

Sunday, June 18, 2017

Het mooiste dijkje van de Delta

Ferdinand van Hemmen (links) op het mooiste dijkje van de Delta bij het Mansvelder gemaal.

Ferdinand van Hemmen, landschapshistoricus, is een rasverteller. Tijdens zijn rondleiding na de opening van het Mansveldergemaal tussen Poederoijen en Brakel wandelde hij met een klein gezelschap door het boeiende rivierenlandschap. Het dijkje tussen de batterijen van Poederoijen en Brakel noemde hij het mooiste dijkje van de Delta; een dijk die werd aangelegd in de 15e eeuw. Ook de eeuw van de Sint Elisabethsvloed en de stormvloeden vanaf zee, die hun sporen achterlieten in het rivierengebied. Tussen de aanleg van het mooiste dijkje en de Wakkere dijk in Munnikenland ligt bijna zes eeuwen. Zo is tijdens de wandeling door het gebied maar liefst zes eeuwen waterstaatsgeschiedenis af te lezen aan het landschap. Boeiend!

Saturday, June 17, 2017

Geen nieuwe bestemming voor Mansvelder gemaal?


Het interieur van het Mansvelder gemaal

De opening van het gerestaureerde Mansvelder gemaal werd omlijst door het duo Anna & Joris. Prachtig zoals ze de geschiedenis van deze plek wisten uit te beelden met muziek en verhalen over de Waterwolf. De geschiedenis van het stoomgemaal gaat terug tot 1855 en werd gebouwd om de westelijke Bommelerwaard droog te malen. Na 1880 werd het ook ingezet voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie; waar immers water kan worden weggepompt, kan ook water worden ingelaten via de Boezem van Brakel door de Mansvelder sluis en de Brakelse sluis. Het gemaal werd in 1975 vervangen door het D.W. van Dam gemaal, een eindje verderop langs de dijk bij Poederoijen. 


Hoewel door de restauratie het behoud van het vervallen gemaal veilig gesteld lijkt, kunnen natuurlijk wel vraagtekens gezet worden bij de bestemming van het pand, dat sinds 2000 eigendom is van de gemeente Zaltbommel. Binnen is het niet gerestaureerd, wethouder Adri van Bragt sprak van authentiek en robuust. Maar waarom blijft het pand na de restauratie in gebruik voor opslag? Is het daarmee wel openbaar toegankelijk? De entree via het dijkje is niet echt uitnodigend, er hangt zelfs een bordje 'privé'.

Friday, June 16, 2017

Crossroads Brabant in het Biesbosch Museumeiland

Crossroads Brabant houdt 12 september een bijeenkomst in het Biesbosch Museumeiland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Noord-Brabant een (inter)nationaal toneel waar mensen uit de rest van Nederland, maar ook uit andere landen, terecht kwamen. Dit was de plek waar levenspaden van mensen elkaar kruisten. Crossroads gaat om het vertellen van deze menselijke verhalen over kruis- of keerpunten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant. Daarnaast is Crossroads een samenwerkingsverband tussen erfgoedinstellingen in Noord-Brabant en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft het concept van Crossroads een belangrijke rol gegeven in hun programmering. VisitBrabant ondersteunt een marketingconcept waarmee de canon van WOII in Noord-Brabant tastbaar en met meer samenhang verteld wordt en de verhalen (inter)nationaal kunnen worden uitgedragen. Erfgoed Brabant ondersteunt het inventariseren en samenstellen van de canon Brabantse WOII.  NHTV heeft een werkwijze voor stakeholders uitgewerkt.
 
Het programma krijgt ook een link met onze regio. Op 12 september wordt een avond gehouden in het Biesbosch Museumeiland. Om ook daar de verhalen te vertellen van de oorlog. Want welke verhalen mogen niet vergeten worden uit de jaren 40-45? De Biesboschcrossings, het kapotschieten van de dorpen langs de Bergsche Maas, de strijd om het Kapelse veer, het opblazen van het stadhuis in Heusden. Kortom verhalen genoeg.