hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, February 21, 2018

Grip op Water Altena bezoekt Andelsch Broek

Andelsch Broek, waterberging bij het Pompveld


Het burgerplatform 'Grip op water Altena’ houdt haar eerste activiteit op zaterdag 3 maart vanaf 09.30 uur bij de waterberging in Andelsch Broek. Onder begeleiding van gidsen van Brabants Landschap wordt die ochtend een rondwandeling gemaakt bij het waterbergingsgebied naast natuurgebied het Pompveld. De wandeling duurt ongeveer een uur. 


Het burgerplatform ‘Grip op water Altena’ is begonnen met een kleine groep mensen die meer grip op water in hun omgeving willen krijgen. Enkelen van hen waren zelf getroffen door de wateroverlast in de voorbije jaren. Zij willen andere inwoners stimuleren zelf aan de slag te gaan om wateroverlast in de toekomst te beperken. Dat kan door simpele maatregelen te nemen, zoals het gebruik van een regenton of het vervangen van tegels door bloemen. Ook het waterschap en gemeenten in Altena zijn betrokken bij ‘Grip op water Altena’. Ze gebruiken het platform om burgers te informeren over de maatregelen die zij nemen om de regio klimaatbestendiger te maken. Een voorbeeld hiervan is de waterberging bij het Andelsch Broek die in 2017 is aangelegd door Waterschap Rivierenland. Tijdens de wandeling komen inwoners meer te weten over de waterberging en het natuurgebied en kunnen ze kennismaken met het burgerplatform ‘Grip op water Altena’. 

Waterberging bij het Andelsch Broek (foto Bart Portzgen)

Naast het organiseren van activiteiten is het platform op zoek naar versterking. Enthousiaste inwoners, organisaties en bedrijven die Altena waterbestendiger willen maken zijn welkom. Dit kan bijvoorbeeld door mee te denken, activiteiten te organiseren of weer- en waterwaarnemningen te delen. Ook wil het platform kennisuitwisseling stimuleren, zoals het delen van ervaringen en tips om wateroverlast te beperken. Het platform wil in een open dialoog met alle inwoners en betrokken partijen het netwerk uitbreiden tot een echte watercommunity. 

Deelname is gratis. Laarzen of stevige schoeisel worden aanbevolen. Aanmelden voor deelname kan via gripopwater.gt20@gmail.com Het startadres is Kooiweg, zijweg van de Lage Oldersdijk (Giessen).


Tuesday, February 20, 2018

De kracht van cultuurhistorie


De verboden kring rond fort Bakkerskil loopt ook al deels over de eerste fase van de Kop van Brabant

Maandagavond sprak de fusieraad over het schrappen van de tweede fase van de Kop van Brabant. Vanwege de bijzondere landschappelijke kenmerken van de Nieuwe Hollandse waterlinie en ligging in het gebied van de kringen rond de fort Bakkerskil was een HIA (Heritage Impact Assesment) uitgevoerd (al in 2016 en nu pas openbaar!). En die HIA liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Uit dit onderzoek blijkt dat de beoogde ontwikkeling van fase 2 met name een groot tot zeer groot negatief effect heeft op de integriteit en authenticiteit van het militaire landschap en de militaire werken. Dit komt vooral door de ligging van de beoogde bebouwing binnen de Verboden Kringen van fort Bakkerskil en de ligging tussen de forten Bakkerskil en Steurgat.


Daarom was het toch redelijk storend of beter gezegd stuitend om te horen dat een van de raadsleden meende dat de tweede fase vande Kop van Brabant toch wel kon worden aangelegd, als de Werelderfgoed status niet door zou gaan! Alsof het landschap dan niet aangetast wordt en alleen het korte rendementsdenken de boventoon voert? Zeker nog nooit gelezen dat historische plekken/steden veel meer potentie hebben bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme. En nog nooit gehoord over de kracht van cultuurhistorie bij de ontwikkeling van gebieden?  
Een mogelijk alternatief voor de aanleg van de tweede fase van de Kop van Brabant

Monday, February 19, 2018

Protest tegen Hoogwatergeul Varik-Heesselt niet tevergeefs


Tijdens het bezoek van de minister demonstreerden bewoners tegen de aanleg van de geulDe Stuurgroep Varik-Heesselt gaat het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden voorleggen aan de streek. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul. In juni van dit jaar brengt de Stuurgroep een definitief advies uit aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarna neemt de minister een voorkeursbesluit. Met dit besluit heeft de Stuurgroep goed geluisterd naar alle protesten die er vanuit de bevolking kwamen tegen de geul. Alsmede heeft zij het standpunt van Waterschap Rivierenland als waterexpert om te kiezen voor de dijkversterking zwaar laten meewegen.

Spandoek met de hoogte van het water in de dorpspolder bij een dijkdoorbraak


Vorige week - donderdag 8 februari - stelde de stuurgroep haar keuze uit. Zij wilde eerst het bezoek van de minister Cora Nieuwenhuizen aan Varik afwachten. Bij dit bezoek op maandag 12 februari kreeg de minister alle gezichtspunten toegelicht door bewoners, agrariërs en bestuurders. Ook protesteerden inwoners met de protestgroep Waalzinnig bij het atelier in Varik. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep nemen ook deel aan de stuurgroep. Van de vier stemgerechtigde leden stemden Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van I&W voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De provincie Gelderland stemde voor het alternatief met een hoogwatergeul. Het ministerie van I&W wil dat de planologische reservering (BARRO) bij de keuze voor deze variant wordt gehandhaafd, om de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.


Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep ligt van 15 maart tot 26 april ter consultatie op de gemeentehuizen in Tiel en Neerijnen, op het kantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel, in het provinciehuis in Arnhem en in Atelier Varik in Varik. Iedereen kan een reactie geven op het concept-voorkeursalternatief. Er wordt een inloopavond in het gebied georganiseerd en Atelier Varik is elke donderdag open voor vragen. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies dat zij zal voorleggen aan de minister. 

Sunday, February 18, 2018

Waar Maas en Waal te zamen spoelt


Beeld van de Grote Kerk in Gorinchem vanaf de Mosterdpot in Woerkum

Beeld op de Grote Kerk in Gorinchem vanaf het veer Sleeuwijk

Waar Maas en Waal te zamen spoelt
En Gorkum rijst van ver,
Daar heft zich op den linker zoom
En spiegelt in den breeden stroom
Een slot van eeuwen her.  

Wie de dichtregels van Hendrik Tollens (1855) leest, denkt als eerste aan slot Loevestein. Maar met de tweede regel 'En Gorkum rijst van ver' kan niet anders dan de kerktoren in Gorinchem bedoeld worden. Varend over de Merwede rijst de kerktoren als een baken ver boven de stad uit. De toren dateert uit ca. 1450, de kerk zelf werd gebouwd in 1851, terwijl Hendrik Tollens zijn gedicht schreef in 1812. Het gedicht van Hendrik Tollens heet overigens 'Herman de Ruiter'. De Grote Kerk wordt nog altijd gebruikt voor erediensten, maar er worden ook vaak concerten gegeven. Afgelopen zomer mocht ik een aantal lunchconcerten bijwonen in de kerk. 

De Grote Kerk in Gorinchem werd gebouwd in 1855, de toren is zo'n vier eeuwen ouder


http://www.dbnl.org/tekst/toll003geza03_01/toll003geza03_01_0042.php


http://www.grotekerkgorinchem.nl/

Saturday, February 17, 2018

Een man als Daan

Rudi van Meurs signeert zijn boek  'Een man als Daan'

Schrijver Rudi van Meurs was vanmiddag te gast in de bibliotheek in Gorinchem om te vertellen over zijn laatste boek 'Een man als Daan' (2016). Van Meurs had me al buitengewoon geboeid met zijn boek 'Hoog Water'; een boek over het hoge water van 1995 en de evacuatie van 200.000 mensen uit het rivierengebied. En het boek 'de laatste dagen van de boerenrepubliek' over de veranderingen in de wereld van de waterschappen. Een man als Daan (1902-1988) vertelt het levensverhaal van een arbeider die zijn leven lang streed voor rechtvaardigheid, solidariteit en verheffing van het volk. Hij wist nog wat de standenmaatschappij was en kende het leger van de machtelozen. Hij deed het harde, vuile en zware werk in de steenfabrieken in het rivierengebied; in een tijd dat de kerk nog in dienst stond van de macht. Daan was de buurman van Van Meurs en hij maakte een boek over Daan omdat we over eenvoudige stervelingen te weinig  terug lezen in de geschiedschrijving. Een boek over de democratisering en vernieuwing van de maatschappij in de 20e eeuw. Een boek uit solidariteit en eerbetoon aan Daan en zijn generatie. In de ca. 100 steenfabrieken in het rivierengebied werkten ooit zo'n 20.000 mensen. Ze bakten de rode bakstenen (de Waal) en gele stenen (IJssel), waarmee in die jaren onze huizen werden gebouwd. 

Boeken boordevol geschiedenis uit de 20e eeuw

In de bibliotheek vertelde Van Meurs ook over de negen maanden durende staking van arbeiders in de steenfabriek aan de Koornwaard  De stakers bij de Koornwaard verdienen volgens Van Meurs nog wel een standbeeld, door hun langdurige staking wisten ze betere arbeidsomstandigheden af te dwingen voor alle arbeiders in de steenfabrieken.

Friday, February 16, 2018

Jan van Mersbergen in gesprek met Marieke Rijneveld


Zoeken op de kaart naar de plek waar Jan en Marieke opgroeiden

Het was een mooie ontmoeting tussen de schrijvers Jan van Mersbergen en Marieke Rijneveld in de Amsterdamse boekhandel Athenaeum. De wieg van beide schrijvers stond in onze regio, maar zijn er nog meer overeenkomsten te ontdekken? Ja, dat beiden in de redactie van Revisor zaten. Toch zijn hun schrijfstijlen verschillend. Wel herkenbaar was bij zowel Van Mersbergen als Rijneveld dat ze al te herkenbare verwijzingen naar hun afkomst en geboortegrond proberen te vermijden. 'De avond is ongemak', de debuutroman van Marieke Rijneveld is deels autobiografisch, net als Jas in het boek verloor ze haar broer en werd ze opgevoed in een religieus milieu. Toch bevat het boek ook elementen van elders zoals de MKZ crisis. "Het dorp Nieuwendijk mocht niet het decor zijn van mijn boek, niet zoiets als 'Terug naar Oegstgeest' van Jan Wolkers", zo stelt Marieke. Jan van Mersbergen herkende in het boek van Marieke wel de schrijfstijl van Wolkers, ook door het dierlijke in het boek. Een element dat voor Van Mersbergen eveneens herkenbaar is, ook hij stamt uit een boerengeslacht. Hoe is dat voor een lezer, zo vroeg hij zich af. Marieke: "Je hebt het nodig voor je verhaal, ook al zijn sommige dingen misschien te gruwelijk. maar de lezer kan dat wel begrijpen". 

Jan van Mersbergen en Marieke Rijneveld in de boekhandel Athenaeum in Amsterdam


Zowel Van Mersbergen als Rijneveld typeerden de bewoners van hun geboortedorpen enerzijds als gesloten, maar wel altijd met verhalen over een ander; iedereen weet alles van elkaar. Marieke: "Als ik meer open was opgevoed, had ik misschien wel nooit een boek geschreven".  Uit de vragen na afloop van het tweegesprek werd wel duidelijk dat de herkomst van beide schrijvers uit onze regio eigenlijk niet relevant is. Of de debuutroman van Marieke Rijneveld zich nu afspeelt in Nieuwendijk, in Friesland of Zeeland. En dat gold eerder ook voor Jan van Mersbergen met zijn debuutroman 'de Grasbijter'. 

Thursday, February 15, 2018

Piramides in de polder

Een bunker in Werkendam nabij de Nonnegatswiel en Jodenkerkhof, onder restanten van de sloop. De foto dateert uit 1964

http://salha.nl/archieven-en-collecties/beeld/beeldbank/?q=Bunker


Woensdag bracht ik samen met Henk en Thea Dijk uit Vreeland een bezoek aan Fort Giessen om hen het educatieparkje te laten zien en enkele bunkers uit de Eerste Wereldoorlog. Henk schrijft aan een boek over de Piramides in de polder; of te wel de bunkers van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hij ruimt straks in zijn boek ook een plaatsje in voor de breibunker langs het Liniepad. In 2012 breiden we met veel vrijwilligers een jasje voor die bunker; het ontwerp was van Stefanie van Wendel de Joode. Henk laat met zijn boek straks mooi zien hoe ook anderen zich lieten inspireren door de bunkers in het polderlandschap. Het boek moet in 2019 verschijnen, Henk is nu dagelijks aan het schrijven.  Hij heeft ook al foto's gemaakt van alle bunkers van het type P in heel Nederland, volgens mij zijn het er meer dan 500. Zelf heb ik door de jaren heen ook de nodige foto's gemaakt van bunkers in de regio. Ook van bunkers die gesloopt werden. En recent ontdekte ik op de site van het Streekarchief nog twee foto's van sloop van een bunker ergens in Werkendam. In de tijd dat ze gewoon nog met explosieven werden opgeblazen! 

Sloop van bunkers langs de Schans in Werkendam


Wednesday, February 14, 2018

CDA kamerlid Jaco Geurts dient verzoek om hoorzitting Varik Heesselt in


Maandag protesteerde bewoners tegen de komst van de nevengeul in Varik Heesselt tijdens het bezoek van minister Cora Nieuwenhuizen


Kamerlid Jaco Geurts (CDA) stelt voor een hoorzitting op locatie te organiseren betreffende de Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Rivierverruiming Varik-Heesselt en met name over de mogelijke Hoogwatergeul bij Varik-Heesselt. 

De hoorzitting zou gehouden kunnen worden na het bekend worden van het advies van de stuurgroep Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Rivierverruiming Varik-Heesselt aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De Stuurgroep zou komende vrijdag vergaderen. Indien de commissie het voorstel steunt zal Jaco Geurts een verder uitgewerkt voorstel indienen. Uiteraard zijn suggesties over uit te nodigen gasten van harte welkom.

Tuesday, February 13, 2018

Energiefabriek in Sleeuwijk

Overal in de regio wordt gewerkt aan de centralisatie van de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk


Waterschap Rivierenland houdt maandagavond 19 februari 2018 een bewonersbijeenkomst over een eventuele nieuwe weg in verband met de uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk. De bijeenkomst wordt gehouden in de Ontmoeting op Hoogstraat 32 te Werkendam. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. De betrokken bewoners zijn per brief uitgenodigd, andere belangstellenden zijn van harte welkom.


Hier wordt gewerkt aan de aanleg nabij de N322


De zuivering in Sleeuwijk wordt gecentraliseerd waardoor de kleinere en verouderde rioolwaterzuiveringeni in het Land van Heusden en Altena worden opgeheven. Het slib vanuit de regio wordt op deze zuivering verwerkt tot biogas, oftewel een Energiefabriek. Het waterschap is bezig met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan wijziging om een Energie fabriek te kunnen maken.

Deze week wordt gewerkt bij de Zevenbansche Boezem aan de centralisatie
Monday, February 12, 2018

Nevengeul nee, Dikke dijk oké

Boven een spandoek op het atelier Varik, onder de aankomst van minister Cora NieuwenhuizenBewoners met spandoeken als protest tegen de nevengeulMinister Cora Nieuwenhuizen heeft tijdens haar bezoek aan atelier Varik alle argumenten tegen de nevengeul kunnen beluisteren. Velen trokken vanmorgen vroeg naar het atelier, gewapend met spandoeken en tractoren. Ook hadden de boeren enkele schapen meegenomen. De minister sprak met de klankbordgroep en de Stuurgroep. Over de uitkomst van de gesprekken is nog geen duidelijkheid, ook is er nog geen nieuwe datum voor een Stuurgroep vergadering. Maar heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland heeft vooral aangedrongen op spoed, zo liet hij weten. De dijk moet in 2022 veilig zijn. Nog langer vertraging alvorens een besluit tussen geul of dijkverhoging wordt genomen kan echt niet. De dijk Tiel-Waardenburg is afgekeurd en staat bovenaan in de top tien van projecten voor het HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma). Minister Nieuwenhuizen is ook verantwoordelijk voor het HWBP. Maar ook het getalm van de Stuurgroep is natuurlijk debet aan de vertraging. Zo zou zij aanvankelijk op 6 december een besluit nemen over het voorkeursalternatief, inmiddels is het 12 februari en er ligt nog geen besluit? Dus ik onderschrijf de oproep van onze heemraad, neem snel een besluit!
Overigens complimenten voor Waalzinnig de organisatie die de demonstratie op touw zetten. Ze zorgden zelfs voor koffie voor alle demonstranten. Chapeau!