hanviskie

Welkom op mijn blog! Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, May 22, 2017

De oudste boerderij van Altena?

Een boerderij in Andel uit 1827

Waar staat eigenlijk de oudste boerderij van het land van Heusden en Altena? Reden voor mijn zoektocht is het thema van Open Monumentendag. In 2017 is dat boeren, burgers en buitenlui. Daarbij is speciale aandacht voor oude boerderijen; tevens wordt een boerderijenroute samengesteld. Maar het zou mooi zijn als we uit zouden kunnen zoeken waar de oudste boerderij van onze regio staat. Dus wie weet meer?

Sunday, May 21, 2017

Erfgoed en sport

Het Eredivisie Beachtoernooi op Fort Altena


Het Eredivisie beachtoernooi op 21 mei op Fort Altena was weer een mooi voorbeeld van de combinatie erfgoed en sport. Juist dat biedt kansen om ook andere doelgroepen te interesseren voor het behoud van cultureel erfgoed. Genieten van erfgoed is immers niet alleen voorbehouden aan zestig plussers, maar het is juist belangrijk ook jonge mensen kennis te laten maken met erfgoed. Vandaag was dan ook goed te zien hoe een jong publiek genoot van de sport op het Fort. Al eerder werkte ik mee aan een evenement waarbij sport en erfgoed met elkaar werden verbonden; dat was in 2015 bij de Vesting tot Vestingloop van Heusden naar Woudrichem. Echt heel leuk om te doen, jammer dat het tot op heden bij een eenmalig evenement is gebleven. Ik hoop dat het met Fort Altena en het Eredivisie beachtoernooi niet bij een eenmalig evenement blijft.

Friday, May 19, 2017

Museumschatten in Altena

De couveuse uit 1953, deze werd verwarmd met kokend water


Vandaag bezocht ik samen met andere vrijwilligers van Erfgoed Altena de Kijkkraam in Dussen, de Oudheidkamer van Grietje Post in Werkendam en het Biesboschmuseum. Reden voor het bezoek was dat we als Erfgoed Altena in samenwerking met VVV Altena Biesbosch een museumtour in Altena willen samenstellen. Vorig jaar brachten we al een bezoek aan de noodwoning in Meeuwen, de Museumzolder in Wijk en Aalburg en het Kevermuseum in hetzelfde dorp. 

Het depot van het Biesbosch Museumeiland

Ook vandaag werden we weer verrast over de uitgebreide collecties die zijn te zien in Dussen en Werkendam. Zoals de couveuse uit 1953 die werd geschonken ten tijde van de watersnood; de Duitse 'kolenkit' in de Oudheidkamer bij Grietje Post en de nieuwe aanvullingen bij het Biesboschmuseum, zoals de herinrichting van het waterpaviljoen in samenwerking met Evides. In het Biesboschmuseum mochten we ook in het depot kijken naar de uitgebreide collectie en het archief. Inmiddels is gestart met de digitalisering van het hele archief. Deze zomer gaan we ook nog naar het Visserijmuseum, de museumwerf en waarschijnlijk de klompenmaker in Dussen.

Wednesday, May 17, 2017

Bouwen aan een burgerplatform

Een groepsfoto van de deelnemers aan de workshop van GroudTruth 2.0

Hoe kunnen beleidsmakers, wetenschappers en burgers samen ICT inzetten voor nieuwe vormen van interactie en participatie? Die vraag stond centraal bij een avond van Ground Truth 2.0. De projectbegeleiders spraken over citizen observatory, ze konden geen goed Nederlands woord bedenken bij die term. Het is een drie jarig internationaal project dat de kennis en ervaringen van burgers wil combineren met data van wetenschappers om zo beleidsmakers te helpen in het zoeken naar tot oplossingen. Zoals een oplossing voor de grotere wateroverlast door klimaatverandering. Wat kunnen we daar zelf aan doen, wat kunnen gemeenten doen en wat kan het waterschap doen? Een mooi voorbeeld van de inzet van burgers bij de oplossing is het contract dat waterschap Rivierenland heeft afgesloten met lokale weermannen. Zij hebben heel veel data, die voor het waterschap interessant kunnen zijn. Wat me op viel tijdens de avond is dat nog heel data niet gedeeld worden, maar ook dat in de onderlinge communicatie nog veel te winnen is. Op 13 juni krijgt het project weer een vervolg.

Tuesday, May 16, 2017

Waterberging ten koste van landbouwgrond?

Aanleg waterberging en Natura 2000 in Andelsch Broek

Hoeveel landbouwgrond willen we opofferen voor meer waterberging? Hoewel de hoosbuien of clusterbuien vaker gaan voorkomen, blijft de vraag hoe vaak dat gebeurt. Stel eens in de tien jaar; dan ligt de waterberging dus negen jaar 'droog'. Weegt dan de schade aan landbouwgewassen in dat ene jaar op tegen de mindere opbrengst in die andere negen jaar? Die vraag kwam aan de orde tijdens de themabijeenkomst over klimaatbestendige landbouw op het waterschapskantoor in Tiel.Naast een presentatie van Marjolein Reijnierse (klimaatadaptatie) sprak Johan Elshof van de ZLTO over klimaatverandering. 'Ontkennen heeft geen zin'. Hij hield een pleidooi voor herstel van natuurlijke kringlopen. 

Tevens werd een toelichting gegeven over een aanvraag voor een POP3 subsidie in Brabant om de B watergangen met 30 ha. te vergroten als extra waterberging. Eventueel via kavelruil en mogelijk als compensatie voor de verbreding van de A27. Getoond werd het gebied tussen de 'Nieuwendijk' van 1646 en de oude dijk van 1461. Maar misschien is het beter waterberging te zoeken in Den Duijl, van oudsher het laagstgelegen deel van ons gebied? En dan zijn we weer terug bij de beginvraag, moeten we goede landbouwgrond opofferen voor waterberging?

Monday, May 15, 2017

Klimaatbestendige landbouw


Weiland onder water in Uppel na clusterbui op 28 juli 2014

De voorzitters van Brabants Particulier Grondbezit, Jan Hak, en Gelders Particulier Grondbezit, Sander Fockema Wurfbain, organiseren samen met Waterschap Rivierenland op 16 mei een bijeenkomst over klimaatbestendige landbouw.  Wat zijn de uitdagingen voor de grondeigenaren en agrariĆ«rs in het rivierengebied van Nederland, in de brede context. Hoe houden wij, in samenwerking met het waterschap/partners/vernieuwende gemeenten, droge voeten en tevens ruimte voor de landbouw? Welke innovaties zijn hierbij nodig? Wat kunnen (nieuwe/gebieds-) landgoederen oppakken, denk aan natuurinclusieve landbouw, streekproducten, inzet van overheidsgronden, faunabeheer en groen/blauwe diensten.

De bijeenkomst op het Waterschapskantoor in Tiel begint om 14:30 uur. Er staat verder een bijdrage van Johan Elshof (ZLTO) op het programma, en er is gelegenheid om een kijkje te nemen in de Centrale Regiekamer van het waterschap. Het programma eindigt rond 17:00 uur.

www.bp-grondbezit.nl

Sunday, May 14, 2017

Het geheim van Sleeuwijk

De beverrat aaien, was ook nog wel even spannend voor Nathan

Zaterdag bezocht ik samen met mijn kleinzoon tijdens de open dag van Waterschap Rivierenland de RWZI aan de Robijnsweg in Sleeuwijk. Het was redelijk druk, toen ik weg ging rond twee uur kwam er zelfs een grote groep jongeren aanfietsen. Toch sprak ik op het terrein in Sleeuwijk diverse mensen die de zuivering nog nooit hadden bezocht. Toch worden in Sleeuwijk grootse plannen ontwikkeld. Zo wordt in de regio hard gewerkt aan de centralisatie van de rioolwaterzuivering; nu zijn deze nog te vinden in Wijk en Aalburg, Meeuwen, Dussen en Eethen. Thans wordt al gewerkt aan een nieuwe persleiding naar de zuivering in Sleeuwijk. Tevens zijn plannen in ontwikkeling voor de bouw van een energiefabriek. 

Maar wat vond mijn kleinzoon van het bezoek aan de zuivering? Hij mocht een shampoo fles versieren en een rioolspel. De popcorn smaakte daarna uitstekend, maar het allerleukst was toch wel het springkussen.

Saturday, May 13, 2017

Uitgetuimeld


De Tumbler no.4 van Hans Koetsier


Tijdens de commissievergadering in het Waterschapskantoor in Tiel op 30 januari viel mijn oog direct op het rode kunstwerk in de hal. Ik heb er zelfs een foto gemaakt en me die avond misschien ook wel afgevraagd waar het kunstwerk vandaan kwam. Totdat ik vandaag in eens het tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op mijn deurmat vond met achterop in tweevoud een foto van dat rode kunstwerk. Mijn nieuwsgierigheid was direct gewekt. 

Het gaat omeen kunstwerk van Hans Koetsier die in de jaren zestig deel uit maakte van Fluxus. Deze kunststroming richtte zich onder andere op het idee van verandering door beweging. Koetsiers Tumbler no.4 uit 1970 is hier een voorbeeld van. Het beeld is onderdeel van de kunstverzameling die door de Rijkdienst van het Cultureel Erfgoed wordt beheert. Het kunstwerk bestaat uit twee met elkaar versmolten schakels, gemaakt van met glasvezel versterkt polyester. Door het gewicht onderin kan het worden aangeduwd, waarna het vanzelf weer overeind komt. 

Waterschap Rivierenland heeft eind 2016 gevraagd of ze de Tumbler in langdurig bruikleen mocht hebben. Het beeld was echter beschadigd en moest gerestaureerd worden. Het werk is uitgedeukt en de krassen en gaten zijn opgevuld. Tevens is het werk opgenieuwd geverfd. Tevens is het werk op een sokkel gezet; zodat het niet meer mogelijk is de Tumbler te laten tuimelen. 

Boeiend om te lezen, maar wie zou nu bij Waterschap Rivierenland hebben bedacht dat ze Tumbler in langdurig bruikleen wilde hebben? Terwijl ze zelf zoveel mooie, historische voorwerpen in bezit heeft. En of het kunstwerk nu zo mooi uit de verf komt in de hal van het Waterschapskantoor?

Friday, May 12, 2017

Sloop van het gemaaltje lijkt onafwendbaar

 
Het gemaaltje aan het Transvaal

Soms gaan zaken heel snel, uit navraag op het gemeentehuis is gebleken dat voor het gemaaltje bij Transvaal 44 inderdaad een sloopvergunning is afgegeven in augustus 2016. Het gemaaltje ligt naast de boerderij van Scherf en staat op zijn grond. Zowel de gemeente als het waterschap hebben opstalrecht voor nutsvoorzieningen op zijn grond. De sloop is thans nodig voor het aanleggen van de rioolpersleiding van de RWZI Dussen naar de RWZI in Sleeuwijk.

 
Het gebouw heeft geen monumentale status. In de beantwoording stelt de gemeente Werkendam dat de inventarisatie en aanwijzing van monumenten zorgvuldig is uitgevoerd. Dus als het dan niet als monument is aangewezen, zal het waarschijnlijk niet voldoende waardevol geacht worden. Alsnog aanwijzen is, als het al gewenst zou zijn, is vermoedelijk niet goed meer mogelijk gezien de slechte bouwkundige staat; opnieuw in een reactie van de gemeente.Thursday, May 11, 2017

Sloop van voormalig gemaal in Sleeuwijk?

Het gemaaltje in Sleeuwijk (foto's Theo de Rooij)

Het voormalige watergemaal van de voormalige Sleeuwijkse polder gesloopt wordt. Tenminste zo lijkt het, liet Johan Straver mij weten. Eerder stuurde molenaar Theo de Rooij via twitter al enkele foto's van het gemaaltje. Het gebouwtje staat altijd nog tussen de Transvaal en de A27 in en is in mijn ogen ook nog een stukje historie van de molen geschiedenis en bemaling in het Land van Heusden en Altena. Nu is het gebouw al heel lang onbeheerd in het weiland en de toestand is niet al te best. Maar het viel me nu op dat de dakpannen zijn verwijderd. Weet jij of dit gebouw nog gemeentelijk monument is? Anders zou het toch jammer zijn dat dit verloren zou gaan, zo schrijft Johan Straver.